Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 18.5.2022 päätöksiä

Kirkkoneuvoston 18.5.2022 päätöksiä

  • Kirkkovaltuuston 17.3.2022 pitämän kokouksen päätökset todettiin laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

  • Töysän seurakuntakodin määräaikaan 7.3.2022 saadut urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi varatun määrärahan. Strategian ja kiinteistösuunnitelman päivittämisen osalta on pidetty valtuustoseminaari 6.4.2022, jossa on keskusteltu myös Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelusta. Lisäksi Töysän seurakuntakodin osalta on käyty lähetekeskustelua kirkkoneuvoston kokouksessa 20.4.2022. Näiden pohjalta on rakennuttajainsinööri laatinut pohjakuvaehdotuksen 238 neliön suuruisesta seurakuntakodista ja pohjaluonnoksen mukaan on pyydetty hintakartoituksia. Kiinteistötoimikunta on kokoontunut kiinteistöasioissa 4.5.2022. Kirkkoneuvosto päätti päivittää Töysän seurakuntakodin suunnitelmia 238 neliön luonnoksen pohjalta ja käynnistää kirkkovaltuuston 17.3.2022 valtuutuksen mukaisesti uuden tarjouskierroksen, hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn periaatteiden mukaisesti.

  • Kirkkovaltuuston on kokouksessaan 1.9.2021 päättänyt käynnistää Alavuden seurakuntatalon hankesuunnittelun.  Kevään 2022 aikana on valtuustoseminaarissa, kirkkoneuvostossa ja kiinteistötoimikunnassa keskusteltu Alavuden seurakuntatalon suunnittelun lähtökohdista ja toteutusvaihtoehdoista. Alavuden seurakunnan johtoryhmä ja kiinteistötoimikunta on käynyt viime vuonna tutustumassa useaan lähivuosina rakennettuun seurakuntataloon ja näiden tutustumisien perusteella kirkkoneuvosto päätti pyytää tarjousta Alavuden seurakuntatalon arkkitehtisuunnitelmasta. Lisäksi kirkkoneuvosto keskusteli Alavuden seurakuntatalon kustannusarviosta ja rakentamiseen varatusta määrärahasta.

  • Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2022 vertailuprosentti on 25%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua alempana, 21,9% toteuma-aste ilman sisäisiä eriä. Tuottojen osalta tällä hetkellä talousarviota alempana ovat toteutuneet vuokratuotot ja metsätaloustuotot. Vastaavasti toimintakulujen toteuma-aste on 21,5%. Henkilöstökuluissa on toteuma ollut etupainotteinen johtuen henkilöstömuutoksien siirtymäajasta. Verotulokertymä on toteutunut suurempana kuin talousarvio (toteuma-aste 31,6%). Verotulokertymä tammi-maaliskuulta 2022 on 3,9 % suurempi kuin viime vuonna samalta ajanjaksolta. Kertymä on ollut myös suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020. Talousarvion toteutuminen merkittiin tiedoksi ja päätettiin viedä tiedoksi kirkkovaltuustolle.

  • Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Sote-verouudistuksen vaikutuksen kirkollisveron tuottoon.

  • Lähetystyön avustusmuutoksena hyväksyttiin Suomen Lähetysseuran Hong Kongin lähetin päättyvän sopimuksen tilalle uusi sopimus, yhteistyösopimuksen arvo on 9.000 euroa vuodessa.

  • Kirkkoneuvosto päätti liittää arviointilausuntonsa Alavuden seurakunnan tilasta seurakuntakertomukseen, joka toimitetaan Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin osana 16.-18.9.2022 pidettävää piispantarkastusta.

20.5.2022 14.42