Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 22.6.2022 päätöksiä

Kirkkovaltuuston päätöksiä 22.6.2022

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion ylitykset tilikaudelta2021

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kaudelta 2021. Tilikauden alijäämä -323.277,23€ katetaan edellisten tilikausien ali-/ylijäämätililtä.

Tilinpäätös vuodelta 2021 toteutui poistoeron 59.718,93 € kirjauksen jälkeen -323.277,23 € alijäämäisenä, vuotta aiemmin (2020) tilinpäätös oli 54.183,44 € ylijäämäinen. Vuosikate oli positiivinen 204.886,56 €. Kaikkineen verotuloja on kirjattu tulleeksi 2.281.820,98 € (2020: 2.264.832,46 €), mikä on 105,9 % budjetoidusta. Kirkollisveroa on kirjattu tulleeksi 2.057.696,98 € (vuonna 2020: 2.041.824,46 €) ja valtionavustusta 224.124,00 €.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (ilman verotuloja ja valtionosuuksia) toteutuivat 345.227,07 €, mikä oli 17 % edellistä v.2020 tilinpäätöstä suurempi.

Henkilöstökuluihin oli vuodelle 2021 arvioitu 1.277.489,78 €, henkilöstökulut toteutuivat 1.224.383,39 €:n, 95,8 %suuruisina ja ne olivat 6.132,43 € edellistä tilinpäätöstä suuremmat. Koronapandemia on vaikuttanut henkilöstökuluihin tilikausina 2020 ja 2021 laskevasti, koska kaikkia tilaisuuksia ei rajoituksien vuoksi ole ollut mahdollisuutta täysimääräisesti järjestää.

Palveluiden ostoihin viime vuonna kului 558.638,01 €, 107 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma oli 228.010,80 €, 96,5 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan toteutuivat 2.216.563,35 €, 99,9% talousarviosta ja edellistä tilinpäätöstä 146.853,40 € suurempina. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin 587.882,72 €, josta 478.620,13 € oli kertaluonteinen Töysän ja Alavuden seurakuntatalojen alaskirjaus jäljellä olevasta tasearvosta. Tilinpäätökseen kirjattiin myös poistoeron vähennys 59.718,93 €, joka kohdistuu Alavuden seurakuntataloon.

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen 1.1.-31.3.2022, talousarvion tammi-maaliskuun 2022 toteuman vertailuprosentti on 25%. Toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua alempana, 21,9% toteuma-aste ilman sisäisiä eriä. Tuottojen osalta tällä hetkellä talousarviota alempana ovat toteutuneet vuokratuotot ja metsätaloustuotot. Vastaavasti toimintakulujen toteuma-aste on 21,5%. Henkilöstökuluissa on toteuma ollut etupainotteinen johtuen henkilöstömuutoksien siirtymäajasta. Verotulokertymä on toteutunut suurempana kuin talousarvio (toteuma-aste 31,6%). Verotulokertymä tammi-maaliskuulta 2022 on 3,9 % suurempi kuin viime vuonna samalta ajanjaksolta. Kertymä on ollut myös suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Alavuden seurakunnan maksamiksi toimituspalkkioiksi KirVESTES liite 18 mukaiset toimituspalkkiot, Kirkon virka- ja työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.3.2022-29.2.2024 ja toimituspalkkioihin on tullut tarkistuksia.

 

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä investointimäärärahan nostamisen Alavuden uuden hautausmaan uuden osioin käyttöönoton osalta 30.000 eurosta 60.000 euroon. Investointiosan määrärahan nostaminen koskee Alavuden uuden, Haverin hautausmaan aluspalkkien asentamista.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin sopimuksen päivityksen 2022.

23.6.2022 15.30