Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston 21.6.2023 päätöksiä

Talousarvion ylitykset vuodelta 2022

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion ylitykset vuodelta 2022.

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion, jonka sitovuustaso on pääluokkataso. Seurakunnan tilinpäätös on pääluokkatasolla ylittynyt talousarvioon verraten pääluokka 5, kiinteistötoimen osalta toimintakuluissa 43.987,24 €, toimintatuotoissa alitusta 4.221,78 € talousarvioon verraten. Kiinteistötoimen tuloihin vaikuttivat vuodelle 2022 suunniteltujen metsätalouden tulojen toteutuminen osittain vuoden 2023 puolella sekä alkuvuonna 2022 sijoitusasuntojen asukasvaihdokset, vastaavasti pitopalvelutoiminnan tuotot ja tilavuokrat olivat arvioitua suuremmat sekä irtaimistomyyntejä ei oltu huomioitu talousarvioon. Kulut ylittyivät kiinteistöjen ylläpitokuluista, lähinnä alueiden auraus ja hiekoituskuluissa sekä Alavuden seurakuntatalon/virasto-rivitalon ylläpitokulujen, haitta-ainekartoituksen sekä materiaalien hyötykäyttöanalyysin osalta.

Tilinpäätös vuodelta 2022 (linkki tilinpäätökseen)

Kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen, päätti ylijäämän kirjaamisesta taseen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä - tilille sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vuonna 2022 seurakunnan toimintaa voitiin jo toteuttaa koronapandemiavuosien jälkeen lähes normaalisti. Osallistujamäärissä on kuitenkin toistaiseksi jääty pysyvästi alhaisempiin lukumääriin verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Jumalanpalvelusten ja muitten tilaisuuksien striimaus on muodostunut tärkeäksi ja hyvin tavoittavaksi toimintamuodoksi. Myös seurakunnan sosiaalisen median kanavissa on toimittu aktiivisesti ja monipuolista sisältöä tarjoten.

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on heijastunut useilla tavoilla myös seurakunnan elämään. Hyökkäyksen alettua järjestettiin samana päivänä rukoushetki rauhan puolesta. Ukrainan sodasta kärsivien puolesta on rukoiltu läpi vuoden jumalanpalveluksissa ja muissa tilanteissa. Seurakunta on myös pyrkinyt tukemaan Alavudelle tulleita ukrainalaisia eri tavoin. Sodan seurauksena rajusti nousseet energiakustannukset ovat johtaneet taloudellisen diakonia-avun tarpeen lisääntymiseen, mihin on pyritty vastaamaan seurakunnan mahdollisuuksien mukaan.

Sotatilanne heijastui myös seurakunnan investointisuunnitelmiin, sillä markkinat reagoivat epävarmaan tilanteeseen tavalla, joka johti rakentamiskustannusten nousuun. Tilanteessa seurakunnan oli harkittava investointien aikataulua uudelleen. Johtopäätös kuitenkin oli, että Töysän seurakuntakotia ryhdytään rakentamaan. Rakentaminen on alkanut syksyllä 2022. Alavuden seurakuntakodin purkaminen alkoi joulukuussa. Sitä ennen pääosa seurakuntakodin irtaimistosta myytiin huutokaupalla. Alavuden uuden seurakuntatalon suunnittelu oli vielä toimintavuoden päättyessä kesken. Rakentamisen on tarkoitus alkaa lähivuosina.

Huhtikuun alusta siirryttiin henkilöstöhankkeen mukaiseen työnjakoon ja henkilöstörakenteeseen. Vuosi on ollut sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Seurakunnan toimintavuoden yhtenä huippukohtana voidaan pitää syyskuussa järjestettyä piispantarkastusta, joka oli piispa Matti Salomäen ensimmäinen Alavuden seurakuntaan. Piispantarkastuksen loppulausunnon perusteella seurakunnan tilanne on vakaa ja näkymät tulevaisuuteen myönteisiä, vaikka investoinnit ja jäsenmäärän väheneminen aiheuttavatkin haasteita.

Seurakunnan kannalta keskeinen muutos oli kirkkoherra Jussi Peräahon siirtyminen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi ja hiippakunnan tuomiorovastiksi. Peräahon virkasuhde päättyi 30.9.2022, minkä jälkeen kirkkoherran virkaa on hoidettu tuomiokapitulin määräämin väliaikaisjärjestelyin. Uuden kirkkoherran valintaprosessi jäi odottamaan marraskuussa järjestettävien seurakuntavaalien käymistä ajatuksella, että uudet luottamushenkilöt pääsevät alkuvuodesta 2023 linjaamaan kirkkoherranvaalia. Uuteen kirkkovaltuustoon valittiin 23 jäsentä.

Vuoden 2022 talousarvio laadittiin 2.820,00 euroa ylijäämäisenä. Tilinpäätös vuodelta 2022 toteutui 158.519,92 euroa ylijäämäisenä, vuosikatteen ollessa positiivinen 267.386,44 €. Kirkollisverotuloja tilitettiin 2.060.378,41 €, mikä oli 130.378,41 € enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa oli ennakoitu. Kirkollisverotulot nousivat 2.681,43 € edellisvuoteen nähden.

Toimintatuottoja kertyi 283.655,02 €, mikä oli 16.078,02€ talousarviota enemmän ja 61.572,05€ edellistä tilinpäätöstä vähemmän.

Toimintakulut kokonaisuudessaan toteutuivat 21.220,26 € talousarviota pienempänä, palveluiden ostot ylittyivät arvioidusta 13.034,41 €, aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat 710,33 € talousarviota pienempänä. Henkilöstökulut alittuivat 57.022,83 € arvioidusta.

Tilintarkastajan valinta vuosille 2023-2026

Kirkkovaltuusto päätti valita Alavuden seurakunnalle tilintarkastajaksi vuosille 2023-2026 seurakunnalle hinta-laatusuhteeltaan parhaan vaihtoehdon KPMG Oy Ab, jonka arvonlisäveroton vuosikustannus on 4.060€.

Lisämääräraha vuoden 2023 talousarvioon

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2023 määrärahamuutokset talousarvion henkilökuluihin lisäyksenä 16.210,43€ sekä talousarvion investointiosaan lisäyksenä Haverin hautausmaan palkkien asennuksen lopputyöt 10.000€

 

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2023 ja sijoitusraportti 31.3.23. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Kirkkovaltuusto päätti muuttaa varhaisnuorisotyönohjaajan virkanimikkeeksi nuorisotyönohjaaja

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön muutokset.

22.6.2023 17.06