KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAT

2024

Kirkkoneuvosto 5/2024, kokousaika 23.5.2024 klo 16.00

Kirkkoneuvosto 4/2024, kokousaika 8.5.2024 klo 17.00

Kirkkoneuvosto 3/2024, kokousaika 10.4.2024 klo 18.00

Kirkkoneuvosto 2/2024, kokousaika 27.3.2024 klo 16.00

Kirkkoneuvosto 1/2024, kokousaika 24.1.2024 klo 16.00

 

 

2023

Kirkkoneuvosto 9/2023, kokousaika 29.11.2023 klo 18.00

Kirkkoneuvosto 8/2023, kokousaika 11.10.2023 klo 18.00

Kirkkoneuvosto 7/2023, kokousaika 20.9.2023 klo 18.00

 

1.7.2023 alkaen nähtävilläolo toteutetaan kirkkolain mukaisesti seurakunnan www-sivuilla. Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastamisesta seuraavan 21 päivän ajan. Ellei päätös ole kirkkolain tai – järjestyksen mukaan pidettävä salassa.

Lisätietoja hallintojohtaja Hannele Hannuksela p. 040 127 3887, hannele.hannuksela@evl.fi.

 

Kirkkoneuvoston 2023 kokoukset:

10.1.2023 klo 18.00, valmisteleva kokous.

2.2.2023 klo 18.00, linkki päätöksiin

23.2.2023 klo 16.00

29.3.2023 klo 18.00, linkki päätöksiin

10.5.2023 klo 18.00, linkki päätöksiin

7.6.2023 klo 18.00, linkki päätöksiin

 

Kirkkoneuvoston 2022 kokoukset:

2.2.2022, linkki mediatiedotteeseen

9.3.2022, linkki mediatiedotteeseen

30.3.2022, linkki mediatiedotteeseen

20.4.2022, kokouksessa käsiteltiin valmistelussa olevia asioista, ei varsinaisia päätöksiä kokouksesta.

18.5.2022, linkki mediatiedotteeseen

8.6.2022, linkki mediatiedotteeseen

31.8.2022, linkki mediatiedotteeseen

29.9.2022, linkki mediatiedotteeseen

9.11.2022, linkki mediatiedotteeseen

30.11.2022, linkki mediatiedotteeseen

 

 

Viranhaltijapäätökset 1.7.2023 alkaen pidetään nähtävillä tällä sivulla nähtävilläoloajan.

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 

 

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.