Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset

Vuoden 2022 kokousaikataulu:

17.3.2022 klo 19.00, Vesitornin toimitila, linkki päätöksiin

22.6.2022 klo 19.00, Vesitornin toimitila, linkki päätöksiin

21.9.2022 klo 19.00

9.11.2022 klo 19.00

14.12.2022 klo 19.00

Kirkkovaltuuston kokouskutsu ja asialista

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen pidetään nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

 

Kirkkovaltuuston päätökset

Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan taloustoimistossa kokouksesta seuraavan 30 päivän ajan. Ellei päätös ole kirkkolain tai – järjestyksen mukaan pidettävä salassa.

 

 

Kirkkovaltuusto 15.12.2021

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2021, sijoituskatsauksen 30.9.2021 sekä kehittämishankkeen henkilöstökulujen vähentämiseksi. Kirkkovaltuusto on linjannut strategiassa (Toivon ja tulevaisuuden suuntaviivat vv.2021-2026), että henkilöstökulujen tavoitetaso on 60% verotuloista. Tavoitetasossa on pysytty kohtuudella, mutta nykyisellä henkilöstömäärällä tavoitteeseen ei päästä, mikäli kaikki avoimet virat ja toimet ovat täynnä. Jäsen- ja verotuloennusteet ovat laskevia, joten kulusäästöjä on tarpeen löytää. Vuositasolla olisi löydyttävä jatkossa säästöjä kaikista kuluista noin 100 000 - 150 000€. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön muutoksen. Muutoksen jälkeen laskutus tapahtuu viiden vuoden moduulikeskiarvon perusteella, nykyisin laskutus toteutuu jokaisen vuoden toteutuneiden moduuleiden perusteella.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024.

Vuoden 2022 talousarviossa kirkollisverotulojen odotetaan olevan 1.930.000 euroa. Alavuden seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 224.027 euroa. Syksyllä 2021 toteutettu henkilöstökulujen vähentämistä ja henkilöstörakenteen uudistamista koskeva kehittämishanke vaikutti henkilöstökuluihin alentavasti 8,8%. Investointiosassa on huomioitu tämän hetken arvioidut investointitarpeet kaudelle 2022-2024 Alavuden seurakunnan strategian kiinteistöliitteeseen pohjautuen. Investoinneissa näköpiirissä on seurakuntatalojen uudisrakentaminen, jotka on suunniteltu toteutettaviksi vuosina 2022 ja 2022-2024. Näiden suurempien investointien lisäksi on muun muassa Alavuden kirkon äänentoiston uusiminen, joka siirtyy vuodelta 2021 toteutettavaksi vuodelle 2022 ja hautausmaihin sekä hautausmaan kylmätilojen investointitarpeita. Vuodelle 2022 laadittu talousarvio on ylijäämäinen 2.820 euroa (talousarvio 2021 alijäämäinen 104.271,78 euroa). 

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä yksimielisesti Töysän seurakuntakodin, julkisivuvaihtoehto II (kartanomalli) mukaiset pääpiirustukset ja antaa kirkkoneuvostolle valtuudet muuttaa vähäisissä määrin pääpiirustuksia. Urakkatarjoukset tulee pyytää kahdesta eri vaihtoehdosta, neliömäärä liitteen mukaisesta pohjasta sekä 20–30 neliötä pienemmästä vaihtoehdosta.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 8.6.2021 päättänyt käynnistää Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelun ja kirkkoneuvosto on hyväksynyt hankesuunnittelijat 19.8.2021. Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n laatimat arkkitehtiluonnokset koskien Töysän seurakuntakotia on käsitelty kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuuston ja alueneuvoston yhteisessä iltakoulussa sekä työntekijöiden kanssa työneuvotteluissa. Esiin tulleiden muutosehdotuksien pohjalta on laadittu havainne- ja pohjakuvat. Motiivin laatima kustannusarvio perustuu Haahtelan kustannustietoihin. Kustannusarvio, joka on laskettu 1/2022 tasoon on 683.452 € sisältäen arvonlisäveron. Tavanomainen piharakentaminen ja suunnittelutyö sisältyvät kustannusarvioon, rakennuttajakustannukset (seurakunnan rakennuttajainsinööri) eivät sisälly kustannusarvioon. 

2.11.2021 Alavuden kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto päätti muuttaa hallintojohtajan johtosääntöä 1.1.2022 alkaen.

Kirkkovaltuusto nimesi Lapuan Hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan kaudelle 2022-2023 jäseneksi kirkkoherra Jussi Peräahon ja varajäseneksi hallintojohtaja Hannele Hannukselan.

Kirkkovaltuusto päätti Alavuden seurakunnan kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,75 vuodelle 2022.

1.9.2021 Alavuden kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto päätti, että Alavuden seurakuntatalo, vanha virasto rivitaloineen puretaan ja purku-urakka kilpailutetaan sekä Alavuden uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu aloitetaan.

Kirkkovaltuusto päätti irtisanoa yhteistaloustoimistosopimuksen, sopimus päättyy 31.12.2021.

Kirkkovaltuuston jäsenelle Santtu Peltomäelle myönnettiin ero paikkakunnalta muuton vuoksi, hänen tilalleen valtuustoon nousee Olavi Hankaniemi.

8.6.2021 Alavuden kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto päätti purkaa Töysän seurakuntatalon ja aloittaa uuden Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelun.

Suunnitelmissa on rakentaa Töysään 200-250Linkki avautuu uudessa välilehdessä neliöinen seurakuntakoti, joka valmistuisi loppuvuonna 2022.

Seurakuntakodin luonnokset tulevat käsittelyyn tulevan syksyn aikana.

Kirkkovaltuusto valitsi 11 Alavuden seurakunnan äänioikeutetuksi maallikkovalitsijaksi Lapuan hiippakunnan piispanvaaliin. Piispan vaalin 1.vaalipäivä on tiistaina 2.11.2021 ja tarvittaessa tiistaina 23.11.2021.

3.5.2021 Alavuden kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion investointeihin vuodelle 2021 Vesitornin toimitilan keittiöremonttiin 50.000 euroa.

Timo Harjulle myönnettiin ero luottamustoimesta vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi, Timo Harju on 1.5.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa Alavuden seurakuntaan. Hänen tilalleen nouseen sitoutumattomien ja keskustan ryhmästä Merja Koivumäki.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Rakennus H.Yli-Hukka Oy:n tarjouksen 65.100 euroa AR15013 tontista kiinteistöstä Grönborg 010-401-0045-0075, kiinteistökaupan käsittelee vielä Lapuan tuomiokapituli sekä kirkkohallitus.

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hyväksyi tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020.

3.2.2021 Alavuden kirkkovaltuusto 

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Hanna Murtomäki-Kukkola. 

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Esko Piiroinen.   

Kirkkovaltuuston kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Sari Karhukorpi. 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäseniksi (8) vuosiksi 2021–2022: Hämäläinen Kari, Soini Kaija, Majuri Sami, Uusitalo Mika, Sivula Maria, Mursula Mikko, Ylimäki Tarja, Järvilahti Kari 

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston jäsenille (8) henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021–2022: 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Karhukorven Sarin varajäseneksi Vierunketo Taina  

Hämäläinen Kari varajäseneksi Helander Jari 

Soini Kaija varajäseneksi Krihvel Elina 

Majuri Sami varajäseneksiKorkatti Taneli 

Uusitalo Mika varajäseneksi Majamaa Jouko 

Sivula Maria varajäseneksi Hautarinne Tarja 

Mursula Mikko varajäseneksi Peltomäki Santtu 

Ylimäki Tarja varajäseneksi Koskinen Maire 

Järvilahti Kari varajäseneksi Mikkola Matti.J. 

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseneksi valittiin Timo Harju eronneen jäsenen Vesa Ahon tilalle

17.12.2020 Alavuden kirkkovaltuusto päätti:

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Alavuden kaupungin tekemän ostotarjouksen tontista 10-15-6-3, Patokuja 3 Alavus, ja viedä edelleen kaupan vahvistamisen hyväksymisen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnolle ja kirkkohallituksen alistettavaksi.   

Kirkkovaltuusto päätti, että Alavuden seurakunta liittyy Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen ja hyväksyy aluekeskusrekisterin sopimuksen.  Aluekeskusrekisteriin liittyminen on seurakunnalle pakollinen 2022 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kirkonkirjojenpito, lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjapitoon liittyvät viranomaistehtävät siirtyvät aluekeskusrekisteriin.  

Kirkkovaltuusto päätti siirtyä tasapoistoihin ja hyväksyä liitteenä olevan poistosuunnitelman uudeksi poistosuunnitelmaksi vuodesta 2021 alkaen. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi Alavuden seurakunnan talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 oheisen liitteen mukaisena. Talousarviossa tilikauden tulos näyttää alijäämää 104.271,78 euroa. Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 1.930.000 euroa ja valtionosuuksia 225.362 euroa. Henkilöstökulut ovat 60% verotuloista.  Vuodelle 2021 on suunniteltu investointeja reilulla 700.000 eurolla. Tähän sisältyvät Alavuden kirkon kellotapulin paanukaton keski- ja alimman osuuden uusiminen, Töysän kirkon katon uusimisen aloittaminen sekä Töysän kokoontumistilan rakentamisen aloittaminen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Alavuden strategian vv.2021–2026 ja kiinteistösuunnitelman oheisten liitteiden mukaisena (Klikkaa tekstiä, teksti on linkki asiakirjaan). 

Kirkkovaltuusto päätti myöntää Vesa Aholle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen kirkkovaltuustoon nousee keskustan ja sitoutumattomien listan ensimmäinen varajäsen Jari Helander. 

28.10.2020 Alavuden kirkkovaltuusto päätti, että kirkollisveroprosentti säilyy myös vuonna 2021 samana eli 1,75.

17.6.2020 Alavuden kirkkovaltuusto

Hyväksyi v.2019 käyttötalousarvio ylitykset: Käyttötalousarvio alittui verotulojen osalta 113.494,73 € ja ylittyi kuluissa kertaluonteisesta poistosta 134.104,88 €, koskien vanhan viraston ja rivitalon tasearvon alaskirjausta. Lisäksi käyttötalousarvio ylittyi kiinteistökulujen osalta budjetoiduista sähkö- ja kaukolämpökulujen osalta, tämä johtui siitä, että kulut oli arvioitu alhaisemmaksi Aittoosaaren käyttösulusta johtuen. Lisäksi vuoden 2019 aikana toteutuneiden kiinteistöjen kuntokartoitukset, Olohuoneen väistötiloihin siirtyminen ja hallintojohtajan rekrytointiprosessista aiheutuneet kustannukset tulivat ylimääräisenä suhteessa talousarvioon. Talousarviovertailussa pääluokkatasolla suhteessa toteumaan palkkakulujen toteumakirjaukset eivät ole vertailukelpoisia arvioon nähden, koska kustannusjako-% eroaa arvion jakoprosentteihin.

Tilikauden 2019 tulos poistoero2.591,97 €  huomioiden näytti alijäämä -260.256,05 €. Alijäämä kirjataan taseeseen yli-/alijäämätilille. Tilikauden alijäämää katetaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä. Kirkkovaltuusto hyväksyi Alavuden seurakunnan toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Alavuden seurakunnan strategia on laadittu nyt vuoteen 2020 saakka. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 19.12.2019: 38§, asettaa vuoden 2020 toiminnalliseksi tavoitteeksi Alavuden seurakunnan strategian laatimisen vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Strategialla vastataan siihen, miten talous saadaan tasapainoon ja kuinka työtä tehdään tulevina vuosina. Toimintaympäristö ja resurssit ovat merkittävässä muutoksessa. Itsestäänselvyydet seurakunnan perustehtävän sekä käytettävissä olevien resurssien suhteen ovat vähentyneet. Kiinteistöinvestointeja ryhdytään toteuttamaan suunnitelmallisesti tulevaisuuden käyttötarpeet huomioiden. Käyttötalouteen kohdistetaan säästöjä, jotta vuosikate saadaan riittämään. Strategian tulee myös jatkossa mahdollistaa hengellisen perustehtävän laadukas hoitaminen eri-ikäisten ja erielämäntilanteissa elävien seurakuntalaisten parissa.

Strategiatyötä vuosille 2021-2026 tulisi työstää työryhmissä tänä keväänä ja valmis strategia olisi hyvä tuoda kirkkovaltuustolle vuoden 2020 syksyyn mennessä, jolloin se olisi myös pohjana vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelman laatimiselle ja tulevien vuosien kiinteistöinvestointien suunnittelulle.

Kirkkovaltuusto kävi strategiakeskustelua, erityisesti kiinteistöjen osalta.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää eron Veli-Matti Koukerille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muutos vuoksi.

 

11.2.2020 Alavuden kirkkovaltuusto päätti hautausmaksuista 1.2.2020 alkaen ja kävi

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin, Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin

10