Uutislistaukseen

Alavuden seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksiä 15.2.2023

Alavuden seurakunnan lausunto Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viran täytöstä

Kirkkokirkkovaltuusto päätti esittää Alavuden seurakunnan lausuntona Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että

1) seurakunta haluaa, että Alavuden seurakunnan kirkkoherran virka täytetään vakituisesti 1.9.2023 alkaen,

2) seurakunta haluaa virantäyttöprosessissa vaalitavaksi välillisen vaalitavan. Perusteena pyynnölle välillisestä vaalitavasta kirkkovaltuusto toteaa, että välillinen vaalitapa mahdollistaa selkeästi syvemmin ja monipuolisemmin Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaan liittyvien erityisten tarpeitten, kuten johtamisosaamisen eri ulottuvuuksineen, arvioinnin valintaa tehtäessä. Lisäksi välillistä vaalitapaa puoltavat jossain määrin sen kevyempänä pidetty prosessi ja vastikään käydyissä seurakuntavaaleissa tapahtunut merkittävä äänestysaktiivisuuden lasku aiempaan nähden.

3) virantäytössä huomioon otettavia kirkkoherran virkaan liittyviä erityisiä tarpeita ovat henkilöstöhallinnollinen osaaminen, kokonaisuuksien hallinta, kyky strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen, verkostoitumis- ja viestintätaidot, yhteistyökyky, seurakuntalaiskeskeinen työote, hengellinen johtajuus ja kyky yhteistyöhön eri herätysliikkeitä ja muita hengellisiä viitekehyksiä edustavien ryhmien kanssa, avoimuus uusille näkemyksille ja toimintatavoille seurakuntatyössä sekä taito ja halu kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa kahden kirkonseudun yhteisönä.

4) Kirkkoherran viran palkan euromääräinen taso on hinnoitteluryhmän K30 puoliväli.

Vastuuryhmien korvaaminen toimintaryhmillä

Kirkkovaltuusto teki periaatelinjauksen, että Alavuden seurakunnassa siirrytään vastuuryhmätoiminnasta tarpeen mukaan nimettäviin toimintaryhmiin ja totesi, että vastuuryhmiä koskevan tehtävän poistaminen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä tehdään, kun kirkkoneuvoston ohjesääntö uusitaan kokonaisuudessaan eduskunnan saatettua uusi kirkkolaki voimaan.

Talousarvion lisämääräraha: rahoitustoimi

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion lisämäärärahan rahoitustoimen pääluokkaan korko- ja rahoituskulujen osalta lisäystä 21.075€ vuodelle 2023, lisäys tulee Töysän seurakuntakodin nostettavan lainan rahoitussopimuksen liittämisestä korkokattoon.

16.2.2023 10.43