Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 10.5.2023 päätöksiä

Kirkkoneuvosto kokousti 10.5.2023

Kirkkoherran virka

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli julisti 22.2.2023 haettavaksi Alavuden seurakunnan kirkkoherran viran. Virka oli haettavana 20.3.2023 saakka. Alavuden seurakunnan kirkkovaltuusto oli kokouksessaan 15.2.2023 pyytänyt, että kirkkoherra valittaisiin välillisellä vaalilla.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 29.3.2023 rekrytointiryhmän huolehtimaan seurakunnassa tapahtuvan vaalin valmisteluprosessin käytännön asioitten järjestämisestä sekä haastatteluryhmän toteuttamaan hakijoitten haastattelut ja suorittamaan nimitysharkintaa.

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki neljä henkilöä, TM Kalle Peltokangas, TM Johanna Salminen, TL, FK (vastaa nykyistä FM-tutkintoa) Olavi Saurio ja TM Jarkko Siekkinen.

Lapuan hiippakunnan kapituli antoi 5.4.2023 hakijoista lausunnon, jossa se totesi kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja määräsi vaalin valmistelijaksi Pohjoisen Keski-Suomen lääninrovasti Jarmo Autosen. Lausunnosta käyvät ilmi hakijoitten opinnot, seurakunnallinen työkokemus ja johtajakokemus. Tämä huomioidaan ansiovertailussa.

Hakijat lähettivät itsestään 10.4.2023 julkaistut esittelyvideot ja osallistuivat 19.4.2023 vaalipaneeliin Alavuden kirkossa, jossa he vastasivat seurakunnan verkkosivujen kautta jätettyihin kysymyksiin. Nimitysharkinnan näkökulmasta videoilla ja paneelilla oli lähinnä julkisuutta palveleva merkitys.

Haastatteluryhmä kävi 11.4.2023 läpi hakijoiden hakemukset, haastatteli hakijat ja päätti teettää kaikilla neljällä hakijalla psykologisen soveltuvuusarvioinnin. Haastatteluryhmä kokoontui 28.4.2023 käsittelemään henkilöarviointien tuloksia ja valmistelemaan kokonaisesitystään kirkkoherran virkaan valittavasta.

Virantäyttö perustuu kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon muodollisen kelpoisuuden lisäksi se, kuka hakijoista on ansioitunein (kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto), sekä soveltuvuus haettavaan tehtävään.

Suorittamansa kokonaisnimitysharkinnan pohjalta haastatteluryhmän niukin mahdollinen enemmistö päätyi esittämään TM Jarkko Siekkisen valintaa Alavuden seurakunnan kirkkoherraksi. Haastatteluryhmän niukin mahdollinen vähemmistö arvioi, että kokonaisuutena TM Kalle Peltokangas tulisi valita Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Kirkkoneuvosto päätti äänin 7-3 esittää haastatteluryhmän pohjaesityksen mukaisesti kirkkovaltuustolle, että se valitsee Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaan TM Jarkko Siekkisen. Vastaesityksenä oli, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa Alavuden seurakunnan kirkkoherran vaalin 

Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoherran vaalin torstaina 18.5. klo 16 Huhtamäki-salissa, Okslammintie 9, 63300 Alavus.

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2023 ja sijoitusraportti 31.3.2023

Talousarvion tammi-maaliskuun 2023 toteuman vertailuprosentti on 25%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 42,2%, toteuma-aste ilman sisäisiä eriä. Maksutuotot ovat toteutuneet arvioitua alempana, 20,5 %. Tuottojen osalta tällä hetkellä talousarviota suurempana ovat toteutuneet metsätaloustuotot ja alhaisempana maksutuotoista leiri- ja hautapalkkimaksuista sekä retki- ja kurssimaksut. Näiden osalta toimintatuotot kertyvät pääosin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Vastaavasti toimintakulujen toteuma-aste on 27,8%, lähetystyön vuosiavustukset on maksettu ensimmäisellä kvartaalilla. Henkilöstökuluissa on toteuma ollut 20,9%, yleiskorotukset tulivat voimaan 1.4.2023, lomarahat maksetaan kesäkuulla ja kokouspalkkiot heinä- sekä joulukuulla.

Verotulokertymän toteuma-aste on 29,4% suhteessa talousarvioon, ollen 628.847€. Verotulokertymä tammi-maaliskuulta 2023 on 3,1 % suurempi kuin viime vuonna samalta ajanjaksolta.

Tilanne 31.3.2023 salkun markkina-arvossa on tapahtunut elpymistä tilanteeseen 31.12.2022 nähden. Vuoden vaihteesta sijoitussalkun arvo on noussut vajaat 2%.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ja päätti viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023 sekä sijoituskatsauksen 31.3.2023.

Ohje Alavuden ja Töysän kirkkojen käyttöön konserttitoiminnan järjestämistä varten

Kirkkoneuvosto hyväksyi ohjeen Alavuden ja Töysän kirkkojen käyttöön konserttitoiminnan järjestämistä varten toistaiseksi.

Lisämääräraha vuoden 2023 talousarvioon

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ja päätti viedä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi määrärahamuutoksen talousarvion henkilökuluihin lisäyksenä 16.210,43€ sekä talousarvion investointiosaan lisäyksenä Haverin hautausmaan palkkien asennuksen lopputyöt 10.000€

Talousarviossa KirVESTES:n yleiskorotuksen on arvioitu toteutuvan 2,5% 1.5. alkaen. Sopimuksen mukaiset yleiskorotukset toteutuivat 1.4.2023 alkaen, korotuksien ollessa 5% yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoihin ja 4,5% tuntipalkkoihin sekä ylimmän johdon peruspalkkoihin. Lisäksi kokemusvuosilisiin tulee 1.9.2023 alkaen uusi kolmen palvelusvuoden kokemuslisä ja viiden vuoden kokemuslisä nousee 100%. Henkilöstökuluissa tämä tarkoittaa lisäystä 16.210,43 euroa sivukuluineen, kun huomioidaan 19.4. mennessä hyväksytyt lomarahavapaat.

Investointisuunnitelmassa on vuodelle 2022 hyväksytty Haverin hautausmaan uuden osion käyttöönotto ja hautapalkkien asennus. Talousarviota tehdessä oletuksena oli, että työ saadaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. Asennuksien valmistuminen menee keväälle 2023, jolloin määrärahaa tulisi varata vuodelle 2023. Investointisuunnitelman mukaisesta hautausmaan palkkien asennuksesta vuodelta 2022 jäi ylijäämää 8.010,32€. Lopputyöhön tulee varata valvonta- ja mahdollisine lisätöineen 10.000 €.

Lisämääräraha esitetään katettavaksi arvioidusta ylijäämästä. Investointiosan muutokset rahoitetaan kassavaroista.

Tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja tilintarkastuskertomus

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 29.3.2023 kirkkoneuvoston hyväksymän ja allekirjoittaman tilinpäätöksen vuodelta 2022 kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 158.519,92 € kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ja esittää kirkkovaltuuston päätettäväksi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilintarkastajien esittämällä tavalla.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön muutos

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön.

Henkilöstöasioita

11.5.2023 16.51